بخشش یک اعدامی پای چوبه دار در آستانه

بخشش یک اعدامی پای چوبه دار در آستانه

بخشش یک اعدامی پای چوبه دار در آستانه علی باقری یادآور شد: خانواده مرحوم باقری از بخششی که انجام داده اند، پشیمان نیستند زیرا این امر موجب شد تا از داغدار شدن یک خانواده دیگر جلوگیری شود. بخشش یک اعدامی پای چوبه دار در...