مادر امـام زمان(علیه السلام) کیست؟

مادر امـام زمان(علیه السلام) کیست؟

گروه فرهنگی مشرق - مادر امام زمان (علیه السلام) نرجس خاتون دختر یوشعا پسر قیصر روم از نسل شمعون یكى از حواریین حضرت عیسى (علیه السلام) است كه به دنبال یك سلسله وقایع معجزه آسا از روم به سامرّا مى آید و سپس به افتخار همسرى...