سومین یهودی که در یک ماه اخیر مسلمان شد

سومین یهودی که در یک ماه اخیر مسلمان شد

بعد از مسلمان شدنم، پدر و ديگر اعضاي خانواده ام مرا تحت فشار قرار دادند از همين رو آنان را رها کرده و اکنون چند روزي است که تنها زندگي مي کنم. به گزارش شيعه آنلاين، روزنامه صهيونيستي "معاريو" به مسلمان شدن يک جوان يهودي...