پیامکهای سال همت مضاعف،کار مضاعف

پیامکهای سال همت مضاعف،کار مضاعف

"همت" مضاعف میکنیم "کاری" مضاعف میکنیم عطر خوش خوب "ظهور" جاری مضاعف میکنیم ...