عبدالله دوم بشار اسد را سرنگون خواهد کرد و ایران را از خلیج بیرون انداخته و فلسطین را آزاد خواهد کرد

عبدالله دوم بشار اسد را سرنگون خواهد کرد و ایران را از خلیج بیرون انداخته و فلسطین را آزاد خواهد کرد

عجلونی همچنین در این کلیپ تاکید کرده که ملک عبدالله در نبرد خود در مقابل اسد و لشگریانش ،پیروز خواهد شد. این شیخ سلفی در ادامه پیشگویی هایش ادعا نموده که پس از شکست اسد و سرنگونی وی به دست ملک عبدالله ، ایران به جنگ با...