مرگ یکی از مقامات موساد

مرگ یکی از مقامات موساد

گفته می شود که ربودن "مردخای وانونو" یکی از دانشمندان هسته ای رژیم صهیونیستی در سال 1986 که عامل فاش شدن بخشی از برنامه های تسلیحاتی هسته ای این رژیم به شمار می رود،را"تسحور"برنامه ریزی کرده بود.این مامور بلند پایه رژیم...