چرا قرآن گوشت خوک را حرام شمرده است؟

چرا قرآن گوشت خوک را حرام شمرده است؟

ممنوعیت از غذاهای غیربهداشتی و تنفرآمیز یكی از خدمات دين الهی به بشریت است، زیرا در شرایطی كه میكروب كشف نشده بود و اثرات غذاهای پلید در بوجود آوردن بیماری‌ها روشن نبود، آنها را ممنوع اعلام كرده و این خدمت بزرگی در جهت...