گناهان خود را کوچک نشمارید

گناهان خود را کوچک نشمارید

اينجا سرزمينى خالى است و هيچ گونه هيزمى در آن وجود ندارد.پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:- برويد هر کس هر مقدار مى تواند هيزم جمع کند و بياورد. ياران به صحرا رفتند و هر کدام هر اندازه که توانستند، ريز و درشت ، جمع کردند و...