گله از همسر ناسازگار

گله از همسر ناسازگار

اسير گشتم .آنها مرا به طرابلس (يکى از شهرهاى شام ) بردند و در آنجا در خندقى همراه يهوديان به کار کردن با گل گماشتند. تا اينکه روزى يکى از رؤ ساى عرب که با من سابقه اى داشت از آنجا گذر کرد، مرا ديد و شناخت . پرسيد: ((اى فلان کس !...