گله از عیبجویى مردم

گله از عیبجویى مردم

به عذر و توبه توان رستن از عذاب خداىوليک مى نتوان از زبان مردم رستاو طاقت زخم زبان مردم نياورد و نزد يکى از فرزانگان عليقدر رفت و از زبان دراز و بدگويى مردم گله کرد.آن فرزانه عاليقدر به او گفت : ((شکر اين نعمت چگونه مى گزارى...