گفتگو ثروتمندزاده و فقیرزاده در کنار گور پدرشان

گفتگو ثروتمندزاده و فقیرزاده در کنار گور پدرشان

فقيرزاده در پاسخ گفت : ((تا پدرت از زير آن سنگهاى سنگين بجنبد، پدر من به بهشت رسيده است .!))خر که کمتر نهند بروى باربى شک آسوده تر کند رفتارمرد درويش که بار ستم فاقه کشيدبه در مرگ همانا که سبکبار آيدو آنکه در نعمت و آسايش و...