گفتگوى پدر با پسر در مورد سفر موفقیت آمیز

گفتگوى پدر با پسر در مورد سفر موفقیت آمیز

فضل و هنر ضايع است تا ننمايدعود بر آتش نهند و مشک بشايندپدر گفت : اى پسر! اين خيال باطل را از سر بيرون کن ، قناعت پيشه ساز، و خود را به خطر نيفکن ، که بزرگان گفته اند: ((بخت و سعادت به کوشيدن نيست ، و از حوادث تلخ روزگار گريز...