گزارشی از جهنم !

گزارشی از جهنم !

اگر غير از اين بود يکديگر را دفن مي کردند.پيروانش گفتند:- اي کاش ما مي دانستيم قضيه اينان چه بوده است !به عيسي (ع ) خطاب رسيد مردگان را صدا بزن ! يک نفر از آنان تو را جواب خواهد داد.حضرت عيسي صدا زد:- اي اهل قريه !يکي از آنان...