گریه پیامبر صلی الله علیه و آله !

گریه پیامبر صلی الله علیه و آله !

حرکت کرد تا ايشان را بيابد. متوجه شد رسول اکرم صلي الله عليه و آله در گوشه خانه ، جاي تاريکي ايستاده و دست به سوي آسمان بلند کرده اند. در حال گريه مي فرمود:خدايا! آن نعمت هايي که به من مرحمت نموده اي از من نگير!مرا مورد شماتت...