گرسنه را نان تهى ، کوفته است

گرسنه را نان تهى ، کوفته است

مسافر فقيرى خسته و گرسنه به سرايى رسيد، ديد مجلس باشکوهى است ، گروهى به گرد هم آمده اند و ميزبان بزرگوار از ميهانان پذيرايى مى کند و مهمانان هر کدام با لطيفه و طنز گويى مجلس را شاد و بانشاط نموده اند.يکى از حاضران به مسافر...