شلوارهای جین چگونه تبدیل به نماد فرهنگ آمریکایی شدند؟

شلوارهای جین چگونه تبدیل به نماد فرهنگ آمریکایی شدند؟

منشأ عنوان "جین" یا "لی" کجاست؟ گران‌ترین شلوار جین چند دلار است؟ آیا هر چه شلوار جین را نشوریم بهتر است؟ برای رازگشایی از این سؤالات با گزارش ویژه مشرق همراه شوید. گروه گزارش‌ ویژه مشرق؛ به سختی می‌توان پوشاکی را یافت که...