گاپ پروژه ای صهیونیستی

گاپ پروژه ای صهیونیستی

"هر جا كه‌ قدم‌ بگذارید به‌ شما تعلق‌ خواهد داشت‌. مرزهایتان‌ از بیابان‌ نِگِب‌ در جنوب‌ تا لبنان‌ در شمال‌، و از رود فرات‌ در مشرق‌ تا دریای‌ مدیترانه‌ در مغرب‌ خواهد بود. هیچكس‌ یارای‌ مقاومت‌ با شما را نخواهد...