کیفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده

کیفر ثروتمند دست تنگ و پاداش ثروتمند بخشنده

حضرت موسى عليه السلام به قارون (سرمايه دار مغرور عصرش )چنين نصيحت کرد: نيکويى و احسان کن ، همانگونه که خداوند به تو نيکى و احسان نموده است . )) قارون نصيحت موسى عليه السلام را نشنيد و فرجام کارش را شنيدى که به عذاب الهى...