“کور اوغلو” که بود؟

“کور اوغلو” که بود؟

کوراوغلو قهرمان حماسی مشترک میان اهالی آذربایجان و ترکمن است.  باعث این قیام مهتری سالخورده به نام علی ملقب به علی کیشی است. وی پسری موسوم به روشن (کوراوغلو) دارد و خود، مهتر خان بزرگ و حشم‌داری است به نام حسن خان. روایت...