کودن تربیت ناپذیر

کودن تربیت ناپذیر

وزيرى داراى پسر کودن و نفهم بود، او را نزد دانشمندى سپرد و سفارش ‍ کرد در تربيت او بکوش تا خردمند گردد.دانشمند مدتها در تربيت او تلاش کرد، ولى او هيچ گونه رشد نکرد، دانشمند براى وزير چنين پيام فرستاد: ((پسرت هرگز عاقل نمى...