کمپانی های شیطانی

کمپانی های شیطانی

adidas خوب اول از همه به داستان آدیداس میپردازیم . توجه داشته باشید که از گفتن حرفهای بیهوده و تاریخچه کامل این مارک خوداری کردیم تا سریع تر به اصل مطلب برسیم . اول از همه باید بگیم که فراماسون بودن آدیداس در سال 1998 ثابت شد ....