کمترین نشانه برادران با صفا

کمترین نشانه برادران با صفا

همراه اگر شتاب کند در سفر تو بيست !دل در کسى نبند که دل بسته تو نيستچو نبود خويش را ديانت و تقواقطع رحم بهتر از مودت قربىياد دارم در مورد اين شعر، شخصى مدعى من شد و به من اعتراض کرد و گفت : خداوند در قرآن از قطع رحم نهى کرده و...