شناخت دانش آموزان اولین مرحله موفقیت

شناخت دانش آموزان اولین مرحله موفقیت

1-اسامی شان رابدانید. 2-علاقه مندیهایشان رابشناسید. 3-از آماج زندگی شان برای ایجاد انگیزه در آنان سودجویید....