کشف معمای ریاضی لیب بعد از ۴۱ سال در ایران

کشف معمای ریاضی لیب بعد از ۴۱ سال در ایران

دانشمندان ریاضی ایران بعد از ۴۱ سال ، کوتاهترین راه حل معمای جهانی لیب را پیدا کردند. به گزارش واحد ورکزی خبر پروفسور لیب استاد برجسته ریاضی فیزیک جهان در سال 1972 ، قضیه کانتیویتی را مطرح و آن را در مجله Advancees in Mathematics (...