گزارش جالب روزنامه کریستین ساین مانیتور از جلیلی وعملکرد و روحیاتش

گزارش جالب روزنامه کریستین ساین مانیتور از جلیلی وعملکرد و روحیاتش

جلیلی در مصاحبه با کریستین ساینس مانیتور گفت که “با وجود تحریم های فلج کننده و تلاش غرب با برای منزوی کردن ایران، ایران پیروز این مبارزه استراتژیک با آمریکاست.” جلیلی افزود که او مردی است که مشعل انقلاب را به سوی آینده...