کرمی درون بینی قاضی

کرمی درون بینی قاضی

وقتي که مُرد، همسرش طبق وصيت او رفتار کرد. پس از چند دقيقه که روپوش را از روي صورتش کنار زد، ناگهان ! کرمي را ديد که بيني او را قطعه قطعه مي کند. از اين منظره وحشت زده شد! روپوش را به صورتش ‍ افکند، و مردم آمدند و جنازه او را...