تلاش کرزی برای حذف زبان فارسی

تلاش کرزی برای حذف زبان فارسی

متون درسي فعلي اين رشته‌ها در دانشگاه‌هاي افغانستان، به زبان فارسي است. اين توصيه حامد كرزي با مخالفت جمعي از اساتيد و صاحبنظران افغاني مواجه شده است. آنها مي‌گويند حذف زبان فارسي از رشته‌هاي دانشگاهي به دور شدن از ...