کد های آوای انتظار همراه اول

کد های آوای انتظار همراه اول

۱۰۲۰۷ یاد چوب خیزران علیمی ۳۰۱۹۷ یاد تو ۲ مانی رهنما ۳۰۱۹۶ یاد تو ۱ مانی رهنما ۳۰۲۴۲ یا لیتنی کنا معک محمود کریمی ۱۰۲۱۵ یا رقیه طاهری ۳۰۳۰۷ گیتار۸ اقتباسی ۳۰۱۲۰ گیتار ۹ بیکلام ۳۰۱۱۹ گیتار ۷ بیکلام ۲۰۰۷۳ گیتار ۶...