کتاب نورالدین به این دلیل نوشته شد

کتاب نورالدین به این دلیل نوشته شد

دیدم آقای خامنه ای ورقه هایی در دست دارد که می خواند و گریه می کند. من هم در آن اتاق بودم. کسی گفت این ها خاطرات یک جانباز 70 درصد است که 80 ماه در جبهه ها بوده و باز می گوید که در مورد جنگ کاری نکرده ام. به گزارش فارس: بخش پایانی...