کتاب موبایل : در محضر آیت الله العظمى بهجت قدس سره

کتاب موبایل : در محضر آیت الله العظمى بهجت قدس سره

 ۹ خواندن نامه توسط آخوند ملا فتح على در جیب قاصد بدون نگاه کردن به آن ، ۱۰ ذکر خدا ، ۱۱ همان آقا که در گوش تو بسم الله خوانده ... ، ۱۲ حفظ کل قرآن به عنایت امیرمؤ منان - علیه السلام - ، ۱۳ بابا!میان انگشتان آقا را مى بینم ، ۱۴...