ایران در راه ارسال انسان به فضا است/موجود زنده سالم به زمین برگشت

ایران در راه ارسال انسان به فضا است/موجود زنده سالم به زمین برگشت

خبرگزاری فارس: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ارسال کاوشگر «پیشگام» و بازیابی آن، گام نخست برای ارسال انسان به فضا در مراحل بعدی است. خبرگزاری فارس: ایران در راه ارسال انسان به فضا است/موجود زنده سالم به زمین...