کاش خدا الاغی داشت

کاش خدا الاغی داشت

عرض کردم : نمي دانم .امام فرمود:((ان الثواب علي قدر العقل ))به راستي پاداش عمل به اندازه عقل است .آن گاه فرمود:مردي از بني اسرائيل در مکاني بسيار سر سبز و خرم ، که داراي درختان بسيار و چشمه هاي گوارا بود خدا را پرستش مي...