قصیده‌ای بسیار کوتاه‌تر از قامت تو

قصیده‌ای بسیار کوتاه‌تر از قامت تو

رکاب آفرینش را نگین هستی، پیمبر جان! ستون آسمان ها و زمین هستی، پیمبر جان!...