صهیونیسم در قالب «کابالا» به دنبال ایده تسلط جهانی خود است

صهیونیسم در قالب «کابالا» به دنبال ایده تسلط جهانی خود است

در هیاهوی رسانه‌ای در سطح جهانی و تسلط  صهیونیست‌ بر رسانه‌های معتبر جهان، اشاعه و  ترویج افکار کابالیستی به صورت گسترده‌ای سازماندهی شده است، به طوری که ترویج افکار و تبلیغ نماد کابالا در آثار هنری به خصوص فیلم‌ها و...