چگونگی جذاب سازی تبلیغ کودک

چگونگی جذاب سازی تبلیغ کودک

۱-جذاب بودن شخصیت مربی : مربی باید ازروش هایی که شخصیت اورا دوست داشتنی می کند استفاده کندتا باعث جذب کودکان شودچراکه وقتی کودکان به او علاقه مندشوند به سخنان او گوش وعمل می کنند این علاقه باعث یادگیری مطالب وعمل به آنها...