غزلی تقدیم به امام عصر(عج) :بیا که آمدنت بحث مرگ و زندگی است

غزلی تقدیم به امام عصر(عج) :بیا که آمدنت بحث مرگ و زندگی است

چگونه پر بزنم تا که بال و پر بسته ست ؟! چقدر در بزنم ؟‍! ها ؟! چقدر ؟! در بسته ست!   از این ستون فرجی نیست تا ستون دگر! که ریشه های درختان به یکدگر بسته ست!   تفاوتی نکند باغ با قفس! وقتی – دل پرنده شکسته ست و بال و پر بسته...