چگونه به وضع یکدیگر رسیدگی می کنید؟

چگونه به وضع یکدیگر رسیدگی می کنید؟

امام موسي بن جعفر عليه السلام فرمود:- اي عاصم ! چگونه به يکديگر رسيدگي و به هم کمک مي کنيد؟عرض کرد:- به بهترين وجهي که ممکن است مردم به حال يکديگر برسند.فرمود:- اگر يکي از شما تنگدست شود و بيايد خانه برادر مؤ منش و او در منزل...