چوب خلال و یک سال معطلی !

چوب خلال و یک سال معطلی !

احمد پسر حواري مي گويد:- آرزو داشتم سليمان داراني ، يکي از عرفا، را در خواب ببينم .پس از يک سال ، او را در خواب ديدم .به او گفتم :- استاد! خداوند با تو چه کرد؟گفت :- اي احمد! از جايي مي آمدم ، قدري هيزم در آنجا ديدم ، چوبي به...