چرا بودایی‌ها به مسلمانان حمله می‌کنند؟

چرا بودایی‌ها به مسلمانان حمله می‌کنند؟

« در میان همه آموزه‌هایی که به راهبان بودایی یاد داده می‌شود، تعهد پرهیز از قتل اولین آنهاست و می‌توان گفت که جایگاه اصل عدم توسل به خشونت در آیین بودایی از هر آیین دیگری بالاتر است. پس چرا راهبان بودایی علیه مسلمانان...