پیامک هفته دفاع مقدس

پیامک هفته دفاع مقدس

کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید سینه‏اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید این نه خون است اى برادر بر لب خشکیده‏اش‏ بر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهید یاد و خاطره شهیدان گرامی باد ...