پیامک های علوی و شب قدر

پیامک های علوی و شب قدر

شب عفو است ومحتاج دعایم                        زعمق دل دعایی کن برایم اگر امشب به معشوق رسیدی                     خدا را در میان اشک دیدی؟ کمی هم نزد او یادی از ما کن                     کمی هم جای ما اور صداکن بگو...