پیامک های توبه و استغفار

پیامک های توبه و استغفار

یارب ار نگذری از جرم و خطایم چه کنم؟ ندهی گر به در خویش پناهم چه کنم؟ گر برانی و نخوانی و کنی نومیدم به که روی آرم و حاجت زکه خواهم چه کنم؟...