پیامک‌های حج

پیامک‌های حج

پیامک‌های حج هوی و هوس خویش جدا باش، ای دل خاک آن خانه و آن خانه جدا باش، ای دل  ...