پیامکهای ماه شعبان

پیامکهای ماه شعبان

پیامکهای ماه شعبان میلاد گل رسول و زهرا و علی است              زیـرا کـه جهــان خجسته زین نور جلی است مــا را دگـــر از روز جـزا بیمی نیست              چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است مـژده ای دل خــدای عشـــق...