پژمردگى پیرمرد بجاى شادى جوانى

پژمردگى پیرمرد بجاى شادى جوانى

گفت : وقتى صاحب کودکان شدم ، ديگر کودکى نکردم و حالت کودکانه را از سر بيرون نمودم .چون پير شدى ز کودکى دست بداربازى و ظرافت به جوانان بگذارطرب نوجوان ز پير مجوىکه دگر نايد آب رفته به جوىزرع را چون رسيد وقت درونخراميد...