پیغمبر صلى الله علیه و آله و شبان

پیغمبر صلى الله علیه و آله و شبان

با اين بهانه به حضرت شير نداد. پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله او را دعا کرد و گفت : خدايا! مال و فرزندان او را زياد کن !سپس از آن محل گذشتند و به گوسفند چرانى رسيدند. پيامبر کسى را فرستاد از او شير بخواهد. چوپان گوسفندها را...