سر فصلهای پیشنهادی جهت استفاده دبیران درس پرورشی

سر فصلهای پیشنهادی جهت استفاده دبیران درس پرورشی

 موضوعات و دروس پيشنهادي قاعده زرین ادیان: آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند! (حق الناس) گنج تو خونمونه (نيكي به والدين) بزرگي يا بزرگواري؟ (ارزش) قانون سوم نیوتن در زندگی (مكافات عمل)...