پیشدستى آرام رونده بر شتابزده

پیشدستى آرام رونده بر شتابزده

يک روز در سفرى بر اثر غرور جوانى ، شتابان و تند راه روى کردم ، و شبانگاه خود به پاى کوه بلندى پشته رسيدم ، خسته و کوفته شده بود و ديگر پاهايم نيروى راهپيمايى نداشت ، از پشت سر کاروان ، پيرمردى ناتوان ، آرام آرام مى آمد، به من...