پیامک میلاد امام علی (ع) و روز پدر

پیامک میلاد امام علی (ع) و روز پدر

پیامک میلاد امام علی (ع) و روز پدر علی امام من است و منم غلام علی… میلاد امام علی (ع) . هَر دَم کِه زَنَم دَم زِ تُو دَردَم بِه سَر آید دَر دَم هَمِه دَردَم رَوَد و خَندِه دَر آید - پَس دَم بِه دَم و دَر هَمِه دَم، اَز...