پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله در معرض قصاص

پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله در معرض قصاص

من براى شما چگونه پيامبرى بودم ؟ آيا همراه شما نجنگيدم ؟ آيا دندان پيشينم شکسته نشد؟ پيشانى ام شکسته نشد؟ آيا خون بر صورتم جارى نگرديد و محاسنم با خون رنگين نشد؟ آيا متحمل سختيها نشدم و سنگ بر شکم نبستم تا غذاى خود را به...